Thursday, 26 January 2012

عجب صبری خدا داری

خدایا به حکمت در کارت هرگز شک نداشتم وندارم، ولی بعضی اوقات فکر میکنم با پارازیت ها و فیلتر های دولت تو هم از دیدن رنج مردم کشورم محروم شدی ،این تصاویر زیمباوه ویا یک کشور فقیر نیست ،ببین اینجا ایران است ،نه در کویر لوت ایران بلکه در تهران ،مرکز ایران  واینها مردمانم هستند1 comment:

  1. آسیابان: هر چه داریم از پادشاه است
    زن: چه میگویی مرد ماکه چیزی نداریم!
    آسیابان: آن هم از پادشاه است

    ReplyDelete