Sunday, 26 February 2012

جدایی ،سانسور،فرهادی،خانه سینما تعطیل ،جعفر پناهی

اصغر فرهادی اسکار را گرفت ، اسکاری که حق ایران بود،چرا که او نماینده خیلی های دیگر نیز بود،نماینده جعفر پناهی و...  اصغر فرهادی باعث شد تا نگاه همه دنیا به سینمای ایران ومسایل آن جلب شود،این روزها هر کسی که گامی بر میدارد تا نگاه دنیا را معطوف وطن در تلاطمان بکند نوعی مبارزه است، او نظر دنیا را به سینمای ایران جلب کرد، سینمای ایران یعنی جدایی ، یعنی سانسور،فرهادی ،ویعنی جعفر پناهی

Wednesday, 22 February 2012

یک روز خزعلی باش

همیشه قضاوت کردیم بدون اینکه صلاحیت اون رو داشته باشیم ، تا چند روز پیش تمام لینکهایی که صحبت ها ونامه های مهدی خزعلی رو میگذاشتند یا منفی میگرفتند ویا کامنت های تحقیر آمیز نوش جان میکردند، ولی حال همه ناراحت از قضاوت های اشتباه ، مهدی خزعلی نامه مینوشت وما وبنگاری میکردیم،او در انفرادی حبس میکشید وما قضاوت میکردیم ، حال او با مرگ دست وپنجه  نرم میکند وما همچنان پای وبیم ، منتظریم تا خبری همچون خبرمرگ هدی صابردر بالاترین درج شود وهمه اندوهمان رانشان دهیم ،بالاترینی ها ،خبرگذاری ها ولینک گذارهای عزیز هم اکنون وقت خبر رسانی است ، نه وقتی کار از کار گذشت، هم اکنون باید نگاه دنیا را به مهدی خزعلی معطوف کرد، بیایید برای یک بارم شده مرده پرستی را کنار بگذاریم ، امروز برای اولین بار در زندگیم لب به هیچی نزدم تا شاید بتوانم یک روز خزعلی باشم ولی... علی یارت دکتر وناز شرفت

Saturday, 18 February 2012

از پیکرنیمه جانش هم ترسیدند

از پیکرنیمه جانش هم ترسیدند ،البته این چه حرفیست از جنازه ها هم میترسند چه رسد به شیری که تنها مدتیست در پی مبارزه کمی خسته شده ، او راه من را انتخاب نکرده ومرگ با عزت را به زندگی با ذلت ترجیح داده ،آنقدر ترسیدند که شبانه جسم نیمه جانش را نیز ربودند ، دکتر گل کاشتی  ،پوزه شان را به خاک مالیدی

Thursday, 9 February 2012

آمیـــن


  • اینک فریـــاد کن 
  • آواز یگانگی گل و آفتاب را
  • مبادا که فردا در سکوت دفن آرزوهایمان 
  • چون باران بباریم
  • خدایا در آستانه بزرگترین اتفاق در کشورم دلی به بزرگی  دل مهدی کروبی ، وجودی به وسعت وجود میر حسین و استقامتی همچون
  •  مردم سوریه به مردمم عطا کن
  • آمین
  • بیست وپنجم بهمن میعاد همه عاشقان ،کسانی که جان در راه وطن میدهند

من وبابا ومامان میایم ،شما هم بیاین