Wednesday, 22 February 2012

یک روز خزعلی باش

همیشه قضاوت کردیم بدون اینکه صلاحیت اون رو داشته باشیم ، تا چند روز پیش تمام لینکهایی که صحبت ها ونامه های مهدی خزعلی رو میگذاشتند یا منفی میگرفتند ویا کامنت های تحقیر آمیز نوش جان میکردند، ولی حال همه ناراحت از قضاوت های اشتباه ، مهدی خزعلی نامه مینوشت وما وبنگاری میکردیم،او در انفرادی حبس میکشید وما قضاوت میکردیم ، حال او با مرگ دست وپنجه  نرم میکند وما همچنان پای وبیم ، منتظریم تا خبری همچون خبرمرگ هدی صابردر بالاترین درج شود وهمه اندوهمان رانشان دهیم ،بالاترینی ها ،خبرگذاری ها ولینک گذارهای عزیز هم اکنون وقت خبر رسانی است ، نه وقتی کار از کار گذشت، هم اکنون باید نگاه دنیا را به مهدی خزعلی معطوف کرد، بیایید برای یک بارم شده مرده پرستی را کنار بگذاریم ، امروز برای اولین بار در زندگیم لب به هیچی نزدم تا شاید بتوانم یک روز خزعلی باشم ولی... علی یارت دکتر وناز شرفت

No comments:

Post a Comment