Saturday, 18 February 2012

از پیکرنیمه جانش هم ترسیدند

از پیکرنیمه جانش هم ترسیدند ،البته این چه حرفیست از جنازه ها هم میترسند چه رسد به شیری که تنها مدتیست در پی مبارزه کمی خسته شده ، او راه من را انتخاب نکرده ومرگ با عزت را به زندگی با ذلت ترجیح داده ،آنقدر ترسیدند که شبانه جسم نیمه جانش را نیز ربودند ، دکتر گل کاشتی  ،پوزه شان را به خاک مالیدی

No comments:

Post a Comment