Thursday, 19 January 2012

فریاد علیه سانسور سی ساله با هرزگی متفاوت است

نمیدانم میدانست ویا با قصدی دیگر این نقش را آفرید ولی در هر دوصورت پرچم دار شکستن سانسور تاریخ ایران در بعد از انقلاب شد ،او با نیت انجام کاری هنری در ویدئو کلیپی در پاریس خود را برهنه کرد تا مفهوم آزادگی یک انسان را به تصویر بکشد ،بگذار هر که هر چیزی میخواهد بگوید ،هر جامه داری معصوم نیست وهر عریانی هرزه نیست،چیزی که سالهاست بر عکس آن را خواستند در مغزمان فرو کنند

No comments:

Post a Comment