Monday, 9 January 2012

زندان تنها میله وسیم خار دارنیست

زندان هرجایی است که حقوق انسانی رعایت نشود ،هر کسی که حق زندگی درکشورش را نداشته باشد زندانی محصوب میشود،زیادند کسانی که نمیتوانند به میهن باز گردند وصدایشان هیچ گاه به هیچ کجا نمیرسد

فرشاد محمدی ۳۴ ساله، بی‌خانمان مقیم متروهای مونترال، به ضرب گلولهٔ پلیس مونترال کشته شد!...
به گفته پلیس او به وسیله چاقو به پلیس حمله کرده وپلیس به ضرب گلوله او را از پای در آورده،فرشادمدت سه سال بود که در اماکن عمومی زندگی میکرد وهیچ گاه صدایش به جایی نرسید،شاید تعدادبی خانمان ها کم نباشد ولی ایرانی!!!!خدایش بیامرزد
منبع :هیس

No comments:

Post a Comment