Thursday, 1 March 2012

قبول کنید به خاطر خودتونه

حاضرم قسم بخورم رای ندادن ما به نفع خود نماینده هاست ، آخرین بار به هر کی رای دادیدم  کاندیدا رو دزدیدن بردن زندان ومعلوم نیست اصلا کجا هستن ، گفتیم حداقل باشه اون کاغذایی رو که اشتباهی انگشت زده بودیم و پس بدید چون ظاهرا کاغذهای رای رو جای دیگه انگشت کردن ببخشید انگشت زدن و به ما کاغذ باطله داده بودن ،کاغذ ها رو که ندادن هیچ کتک وفحش وتحقیر وزندان واعدام نصیبمون شد ،حالا آغا اومده میگه اشتباه مسئولین رو به پای نظام 
ننویسین و... نه بابا جون هنوز بعد از دوسال جای قبلیه درد میکنه

No comments:

Post a Comment