Saturday, 4 August 2012

بنیاد شهید ،اختلاس دولت، اختلاس 3 هزار میلیاردی و شهرام کوچک

یادش بخیر مردم بی اختیار هر جایی که بودند برنامه خود را جوری تنظیم میکردند که دادگاههای شهرام جزایری را از تلویزیون تماشا کنند ،جذاب ترین بحث داخل کشور فساد مالی کافر اعظم شهرام جزایری شده بود ،او در همان روزها پرده از رازهای جنایات مالی زمامداران حکومت برداشت تا جایی که حتی هادی خامنه ای نیز از تیر رس اتهامات او دور نماند ،حال که سالهاست از این موضوع میگذرد واو همچنان در زندان میباشد هر از گاهی احساس حقارت میکند چرا که وقتی صحبت رقم های اختلاس نجومی میشود که توسط دولت ،سران ونزدیکان دولت روی میدهدواخبار آن با سرعت نور از ذهن مردم پاک میشود ،حالا دیگر او یک زندانی عادی محسوب میشود چرا که رقم اختلاس او در برابر 3000،000،0000،0000 تقریبا همچون پول توجیبی کودکی در برابر سرمایه یک پدر است،وحال که هنوز قضیه 3 هزار میلیارد واختلاص دولت فعلی از بانکهای خصوصی هنوز روشن نشده اینبار بنیاد شهید که زیر نظر مستقیم رهبری است دست درازی کوچکی در حد 15 میلیارد انجام داده ،بابا دیگه این ارقام ارزش پیگیری دارد؟؟

No comments:

Post a Comment