Monday, 24 September 2012

ابولفضل عابدینی

اول مهر روز زادروز این مرد بزرگ است
به تعداد روزهای بازداشتش در انفرادی اشک بازجوهایش را در آورد
لطفا برای آزادی ابولفضل عابدینی  به سایت مراجعه کنید 
وطومار را امضا کنید

 http://www.gopetition.com/petition/34522.html

No comments:

Post a Comment