Monday, 5 March 2012

پنجاه وهفتمین روز اعتصاب

امروز پنجاه وهفتمین روز اعتصاب دکتر مهدی خرعلی هست ، هزاروسیصدو شصت وهشت ساعت میشه که او در اعتصاب غذا به سر میبره ،حتی فکر کردن به اون هم انسان رو آزار میده ،چگونه کسی میتونه اینقدر محکم واستوار باشه، اگر هر جای دیگه دنیا این شخصی اینگونه ایستادگی کرده بود هم اکنون اسطوره ای مثال زدنی برای آن کشور محسوب میشد ، ولی در ایران همه بعد از پایان یک اتفاق آن را ستایش  میکنند ، مرده پرستی قسمتی از فرهنگ ما شده ، دکتر هنوز زنده است وهنوز دارد میجنگد برای خود برای
   ، من برای تو و برای ایران
دکتر حلالمان کن
دستم کوتاه است

No comments:

Post a Comment